Syndroom.info

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website van Syndroom.info. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom
Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de eigenaar van de website niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De eigenaar van de website aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of de eigenaar van de website. De eigenaar van de website kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van teksten op Syndroom.info en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De eigenaar van de website kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De eigenaar van de website garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites derden
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Syndroom.info, welke geen eigendom zijn van Torpedo Internet, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Syndroom.info.

Klachten, opmerkingen, inbreuk
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden ga naar het contactformulier.