Syndroom.info

Syndroom.info nieuws

Hoe herken ik het syndroom van Asperger?

Hoe herken ik het syndroom van Asperger?
november 17
19:47 2015

Het syndroom van Asperger is een syndroom dat gekenmerkt wordt door een beperking in sociale vaardigheden en beperkte interesses en activiteiten. Het syndroom van Asperger behoort tot de autistische stoornissen, maar verschilt in veel opzichten van wat men ziet als ‘klassiek autisme’. Bij klassiek autisme is er vaak ook sprake van lage intelligentie en zeer zwakke sociale vaardigheden. Bij het syndroom van Asperger zijn de kenmerken een stuk subtieler. Bovendien is de intelligentie bij mensen met Asperger vaak juist hoger dan bij mensen zonder Asperger. Lees hierover ook ons artikel: Asperger: vreemde eend tussen andere autistische stoornissen’.

Asperger herkennen: hoe doe ik het?

Omdat Asperger een stuk subtielere kenmerken heeft dan andere autistische stoornissen, wordt het minder snel herkend dan bij de overige autistische stoornissen het geval is. Soms wordt Asperger zelfs pas op late leeftijd als dusdanig gediagnosticeerd. Een belangrijk kenmerk van Asperger is dat de sociale vaardigheden minder sterk ontwikkeld zijn. Voor mensen met Asperger is het een stuk lastiger om een gesprek te lezen. Dat wil zeggen: non-verbale communicatie en figuurlijke communicatie is erg lastig voor hen te beschrijven. Dit uit zich onder meer in het vermijden van oogcontact, lichaamshouding en het gebruik van gebaren. Mensen met Asperger kunnen een vrij ingekeerde uitstraling hebben richting de buitenwereld.

Het gebrek aan sociale vaardigheden blijkt ook uit het feit dat veel mensen met Asperger erg direct en recht-door-zee zijn in hun communicatie. Er wordt gezegd wat men denkt en er wordt weinig gebruik gemaakt van indirecte, figuurlijke communicatie. Mensen met Asperger zijn er om deze reden ook vaak bij gebaat op een directe manier te worden aangesproken, zonder te veel figuurlijke, non-verbale communicatie. Vanwege de sociale beperkingen, kan het lastig zijn om een diepe relatie aan te gaan met iemand die Asperger heeft. Lees hierover op de pagina syndroom van Asperger en relaties.

Andere kenmerken van het syndroom van Asperger

Naast de beperkte sociale vaardigheden van iemand met Asperger, hebben mensen met het syndroom vaak ook minder hobby’s en interesses dan de gemiddelde persoon. Deze hobby’s en interesses worden bovendien zeer intens ervaren. Dit kan er soms toe leiden dat mensen het ‘raar’ of ‘apart’ vinden dat de persoon zo omgaat met zijn of haar hobby. Dit zeer intens hechten aan iets kan ook een bepaald voorwerp zijn.

Ook zit het gedrag van iemand met Asperger sterker vast in patronen dan bij anderen het geval is. Mensen met het syndroom van Asperger hechten vaak zeer veel waarde aan routine en patronen. Hiervan afwijken kan leiden tot onrust, angst of woede.

Emoties en Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger hebben vaak moeite met het begrijpen van emoties. Dit ligt in het verlengde van de verminderde sociale vaardigheden. Met name complexe emoties kunnen erg lastig zijn te begrijpen voor iemand met Asperger, wat relaties onderhouden, zoals eerder vermeld, lastig kan zijn. Het verschilt per persoon hoe er met emoties wordt omgegaan, omdat ook de mate van ernst van het syndroom per persoon kan verschillen. Ook hebben oudere mensen met Asperger vaak minder moeite met emoties en andere sociale situaties dan jongere mensen met Asperger, omdat zij hebben geleerd hoe ze moeten omgaan met de situatie.

Wat zijn geen kenmerken van Asperger?

Naast de genoemde kenmerken van Asperger, zijn er ook bepaalde gedragingen of eigenschappen die vaak worden toegeschreven aan het syndroom van Asperger, maar vaak juist bij andere stoornissen passen. Zo is de taalontwikkeling bij Asperger niet trager dan normaal het geval is. Wel is het voor mensen met Asperger, in het verlengde van de onderontwikkelde sociale vaardigheden, vaak lastig in te schatten welke woorden gebruikt moeten worden. Hierdoor kan is het niet ongebruikelijk dat iemand met Asperger moeilijke woorden gebruikt in situaties waar dit niet nodig en/of logisch is.

Ook de intelligentie blijft niet achter bij het syndroom van Asperger, wat bij veel andere autistische stoornissen wel het geval is. Gemiddeld gezien is de intelligentie van iemand met Asperger vaak zelfs hoger dan bij mensen zonder Asperger.

Hoewel de sociale vaardigheden bij Asperger achter blijven, is het zeker niet onmogelijk om contact te maken met de persoon, wat wel het geval kan zijn bij bijvoorbeeld klassiek autisme. Het syndroom kan goed functioneren op school of werk lastiger maken, maar zeker niet onmogelijk. Mensen met Asperger leven vrijwel altijd een zelfstandig leven zonder al te veel problemen in het dagelijks functioneren.

Gerelateerde artikelen